Tete Montoliu


Montoliu_Tete_0214912.jpg 1981 0214912